เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Med Ed KM Forum 2017

ฉาก Med Ed KM Forum

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการความรู้สำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์

 (Med Ed KM Forum)

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

- - - - - - - - -

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning)

โดย อ.เสริมพงษ์ คุณาวงศ์, อ.ศศิธร มารัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

ดาวน์โหลด ตอน1, ตอน2

- - - - - - - - -

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Learning)

โดย อ.นงนุช. จันทร์ศรี กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ดาวน์โหลด

- - - - - - - - -

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์เสมือนจริง (Simulation-Based Learning)

โดย อ.ละมัด เลิศล้ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์

ดาวน์โหลด ตอน1, ตอน2, ตอน3, ตอน4

- - - - - - - - -

Psychomotor skill teaching

โดย อ.นพ.ปรเมศร์ ขุนรงณ์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ดาวน์โหลด

- - - - - - - - -

Technology-assisted teaching

โดย อ.นพ.อภิวัฒน์ โตสุโขวงศ์ กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ดาวน์โหลด

- - - - - - - - -

Bedside teaching

โดย อ.นพ.กำพล นัยเกตุ กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ดาวน์โหลด

- - - - - - - - -

Activity-based & game-based teaching

โดย อ.นพ.ทวีศักดิ์ สูตรภาษานนท์  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.สวรรค์ประชารักษ์

ดาวน์โหลด

- - - - - - - - -

เวทีเสนอแนะข้อคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ (Medical Student Feedback)

ดาวน์โหลด

- - - - - - - - -

สรุปเนื้อหาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ดาวน์โหลด

- - - - - - - - -