ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วย "วัคซีน"

โรคไข้หวัดใหญ่ : เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า ซี่งมีการระบาดเป็นช่วง ๆ      

ในหน้าฝนและหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ : ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัย

แต่ผู้ฉีดวัคซีนแ้ล้วก็อาจเป็นไขหวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง วัคซีนไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่น ๆ 

ควรฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ : ฉีดได้ตลอดไป แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม)

และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาด

กลุ่มเป้าหมาย :

1. บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 

2. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย

มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด เบาหวาน ธารัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ

3. บุคคลอาุยุ 65 ปีขี้นไป

4. หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

5. ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัมขึ้นไป

6. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

7. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

*** โรคไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ ด้วยตัวเอง โดย รักษาร่างกายให้แข็งแรงล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ เครื่อใช้ส่วนตัวไ้ม่ควรปะปนกับผู้อื่นหลีกเลี่ยนสถานที่ผู้คนแออัดไม่คลุกคลี หรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะที่มีการระบาดของโรค ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีน ***Image