Slider

นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล
Chanin Jaruwattanamongkol ,MD

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Director of sawanpracharak hospital

สายตรงผู้อำนวยการ

บริการสำหรับประชาชน

ตารางนัดหมายของผู้ป่วย