ประกาศจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมี จำนวน 6 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารชีวเคมี จำนวน 6 รายการ