ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศร่าง วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

สเปก และ ตาราง ปปช.

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑.ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๓ ซีซี จำนวน ๘,๐๐๐ กล่อง ๒. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๕ ซีซี จำนวน ๘,๐๐๐ กล่อง ๓. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๑๐ ซีซี จำนวน ๙,๐๐๐ กล่อง ๔. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๒๐ ซีซี จำนวน ๔,๐๐๐ กล่อง ๕. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๕๐ ซีซี จำนวน ๓,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑.ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๓ ซีซี จำนวน ๘,๐๐๐ กล่อง ๒. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๕ ซีซี จำนวน ๘,๐๐๐ กล่อง ๓. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๑๐ ซีซี จำนวน ๙,๐๐๐ กล่อง ๔. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๒๐ ซีซี จำนวน ๔,๐๐๐ กล่อง ๕. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๕๐ ซีซี จำนวน ๓,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๘,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 วัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ ๑.ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๓ ซีซี ๒. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๕ ซีซี ๓. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๑๐ ซีซี ๔. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๒๐ ซีซี ๕. ไซริ้งใช้แล้วทิ้ง ๕๐ ซีซี จำนวน ๕   รายการ

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๒๑๙๘๘๘ ต่อ ๑๙๓๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 
  ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ 
(นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ชูเกียรติ เกตุชรา  
(นายชูเกียรติ เกตุชรา)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
 โดย นายชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

8294123
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5340
10004
20354
8229426
233319
256766
8294123

Your IP: 185.191.171.7
2020-10-27 11:21

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2020 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.