ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือด สารน้ำในร่างกายทางด้านเคมีคลินิก ทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือด สารน้ำในร่างกายทางด้านเคมีคลินิก ทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือด สารน้ำในร่างกายทางด้านเคมีคลินิก ทางภูมิคุ้มกันวิทยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้
 
 ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในเลือด สารน้ำในร่างกายทางด้านเคมีคลินิก ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน ๑   รายการ
จำนวน 52 รายการ ประกอบด้วย
1.  Glucose                           จำนวน  70,000 เทสต์
2.  Urea Nitrogen                    จำนวน  100,000 เทสต์
3.  Creatinine (Enzymatic)         จำนวน  130,000 เทสต์
4.  Uric Acid                           จำนวน  14,000 เทสต์
5.  Cholesterol                       จำนวน  40,000 เทสต์
6.  Triglyceride                       จำนวน  40,000 เทสต์
7.  HDL-Cholesterol                 จำนวน  39,000 เทสต์
8.  LDL-Cholesterol                 จำนวน  40,000 เทสต์
9.  Total protein                     จำนวน  35,000 เทสต์
10. Albumin                           จำนวน  40,000 เทสต์
11. AST                                 จำนวน  50,000 เทสต์
12. ALT                                 จำนวน  50,000 เทสต์
13. Alkalinephoaphatase            จำนวน  43,000 เทสต์
14. Total bilirubin          จำนวน  33,000 เทสต์
15. Direct Bilirubin                   จำนวน  33,000 เทสต์
16. Sodium                            จำนวน  100,000 เทสต์
17. Potassium                        จำนวน  100,000 เทสต์
18. Chloride                           จำนวน  100,000 เทสต์
19. CO2                                จำนวน  100,000 เทสต์
20. Calcium                           จำนวน  16,500 เทสต์
21. Phosphorus                       จำนวน  16,000 เทสต์
22. Magnesium                       จำนวน  11,000 เทสต์
23. LDH                                จำนวน  2,000  เทสต์
24. CK                                  จำนวน  1,500  เทสต์
25. CK-MB                                       จำนวน  2,600  เทสต์
26. Amylase                           จำนวน  1,600  เทสต์
27. Gamma GT                       จำนวน  400    เทสต์
28. Cholinesterase                   จำนวน  400    เทสต์
29. HbA1c                    จำนวน  14,000 เทสต์
30. Ferritin                            จำนวน  4,000  เทสต์
31. Microalbumin                    จำนวน  9,600  เทสต์
32. C3                                  จำนวน  300    เทสต์
33. C4                                  จำนวน  200    เทสต์
34. Urine/CSF Protein               จำนวน  2,500  เทสต์
35. High sensitive Troponin T     จำนวน  10,000 เทสต์
36. FT4                                 จำนวน  10,000 เทสต์
37. TSH                                จำนวน  12,000 เทสต์
38. FT3                                 จำนวน  11,000 เทสต์
39. Anti-Tg                            จำนวน  200    เทสต์
40. Anti-TPO                          จำนวน  200    เทสต์
41. CEA                                จำนวน  2,000  เทสต์
42. Estradiol                           จำนวน  200    เทสต์
43. Free PSA                          จำนวน  1,500  เทสต์
44. FSH                                 จำนวน  200    เทสต์
45. B-HCG                              จำนวน  1,200  เทสต์   
46. LH                                  จำนวน  200    เทสต์
47. Prolactin                          จำนวน  200    เทสต์
48. PTH                                จำนวน  2,000  เทสต์
49. Total PSA                         จำนวน  1,500  เทสต์
50. Testosterone                     จำนวน  200    เทสต์
51. T3                                  จำนวน  400    เทสต์
52. T4                                  จำนวน  400    เทสต์

                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spr.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๒๑๙๘๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 
อภิสรรค์ สง่าศรี 
(นายอภิสรรค์ สง่าศรี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
 
สำเนาถูกต้อง  
 
ชูเกียรติ เกตุชรา  
(นายชูเกียรติ เกตุชรา)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 โดย นายชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗/๒๕๕๙

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตารางราคากลาง ปปช.

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

8895328
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2156
3225
2156
8868830
88442
181310
8895328

Your IP: 3.238.70.175
2021-01-24 14:59

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg nsru.jpg

© Copyright 2021 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.