ประกาศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564