กลุ่มการพยาบาล มี.ค. 54

1.) 2 Program การลงหัตถการ HAY ต้นฉบับรวม 76  (15 มี.ค. 54)

2.) 76 ข้องานบริการ

3.) CORE บริการวิชาหารวิชาการ

4.) กิจกรรมย่อย Bird, ประเภทผู้ป่วย

5.) ขั้นตอนการลง Program HAY

6.) คู่มือการประเิมินค่างานของ สปร.  (23 ก.พ. 54)

7.) คู่มือการให้คะแนนค่างาน

8.) คู่มือค่านิยมกิจกรรมหลักบริหารวิชาการ

9.) ตัวอย่าง Program

10.) แบบฟอร์มการลงตาราง HAY.