ขออนุมัติแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขออนุมัติแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564