ตั้งค่าค้นหา

ลำดับ ชื่องานวิจัย (ไทย) ชื่องานวิจัย (อังกฤษ) Publication Type ผู้วิจัย
1 การประเมินประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของเม็ดเลือดแดงในการคัดกรองฮีโมโกลบิน อี Evaluation of RBC Parameters for Hemoglobin E Screening R2R นเรศ พูลอนันต์ และคณะ