วารสารทางการแพทย์

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร

Created: Wednesday, 23 March 2016 Published: Wednesday, 23 March 2016

 

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร

Sawanpracharak Medical Journal

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์ ในเขต3 และจังหวัดอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 

กำหนดการออกของวารสาร
ปีละ 3 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน ของทุกปี
ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม ของทุกปี
ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม ของทุกปี

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
การอ้างอิงเอกสารใช้ระบบ Vancouver style
ชื่อวารสารใช้ชื่อย่อตามแบบของ Index Medicus

 

 

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

แบบฟอร์มการขอผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
เอกสาร 1 ข้อมูลพื้นฐานประกอบโครงการวิจัย
เอกสาร 2 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ
เอกสาร 3 เอกสารเพิ่มเติมในการขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

 

ช่องทางการติดต่อ
นางสาวณัทธนพร กลิ่นเกลา
งานวิจัยและวารสาร กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ตึก 6 ชั้น 14
โทร 056-219-888 ต่อ 2604 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ฐานข้อมูล สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร

**ฐานข้อมูลหลัก สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร**

 

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 

มุมความรู้เอกสารอ่านเพิ่มเติม

จริยธรรมการวิจัยในคน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000