การยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

การยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน

Created: Wednesday, 19 June 2013 Published: Wednesday, 19 June 2013

การยืมเวชระเบียนผู้ป่วยใน

มีเวชระเบียนให้บริการยืม ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน

 • ปี 2549 - 2555 เก็บไว้ที่อาคาร 6 ชั้น 14
 • ปี 2556 เก็บไว้ที่งานเชระเบียนผู้ป่วยใน ชั้น 6 ตึก 1

ผู้มีสิทธิ์ยืมเวชระเบียน

 • แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

เวลาให้บริการยืมเวชระเบียน

 • เวชระเบียนผู้ป่วยในยืมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.30 น.

ขั้นตอนการยืมเวชระเบียน

 • แจ้ง AN  ชื่อ - สกุล ผู้ป่วย ปี พ.ศ. ที่ต้องการยืม และแจ้งชื่อผู้ยืมตัวบรรจง ไม่ใช่ลายเซ็นต์ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งแผนกที่นำไปด้วยทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการติดตามทวงเวชระเบียนคืน
 • งานเวชระเบียนจะทำการค้นเวชระเบียนให้ตามลำดับผู้ยืมและจะนัดวัน - เวลา มารับ
 • การยืมเวชระเบียนที่ใช้ในการรักษาต่อเนื่อง การศึกษา
  • ยืมได้ 1 วันหรือคืนทันทีเมื่อใช้เสร็จ
  • เวชระเบียนที่ยืมผ่านหอจำหน่ายผุ้ป่วย ต้องคืนภายใน 7 วัน เมื่อครบกำหนดให้ส่งคืนตามกำหนด ถ้าต้องการยืมต่อให้นำมาส่งคืนก่อนและทำบันทึกยืมต่อ
 •  การยืมเวชระเบียนที่ใช้ในการวิจัย
  • ยืมได้ครั้งละ 50 Chart  กำหนดคืนภายใน 30 วัน ถ้าต้องมีจริยธรรมในมนุษย์ (Athic) ให้ดำเนินเรื่องมี่ห้องวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน พ.ร.ส. อนุมัติก่อนการยืมเชระเบียน
 • ขอความร่วมมือผู้รับบริการในการส่งคืนเวชระเบียนตามกำหนดและระวังการสูญหายของเอกสาร

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000