งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

Created: Wednesday, 19 June 2013 Published: Wednesday, 19 June 2013

pic

 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 


งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการสุขภาพ

หน้าที่หลัก

  1. จัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในที่มีความปลอดภัย
  2. บริการสืบค้นเวชระเบียนด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
  3. ให้รหัสโรค รหัสผ่าตัดได้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการให้รหัส
  4. จัดเตรียมข้อมูลและร่วมตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medcal Record Audit)และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้เวชระเบียนที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องเพื่อการเรียกเก็บค่าชดเชยการบริการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
  5. ทำลายเวชระเบียนผู้ที่ขาดการติดต่อมากกว่า 5 ปี ตลอดจนการจัดเก็บ/ทำลายเวชระเบียน และค้นหาเวชระเบียนของผู้ป่วยในที่จำหน่ายเกิน 5 ปี ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์

เป้าหมายที่สำคัญของงานเวชระเบียน คือ ให้บริการในงานเวชระเบียน อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ โดยเน้นการทำงานเป็นทีม คืิอ

  • เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  • ค้นเวชระเบียนได้ถูกต้อง ทันเวลา
  • เจ้าหน้าที่มีศักยภาพและพฤติกรรมบริการที่ดี
  • ประหยัดทรัพยากรโรงพยาบาล
  • ให้ข้อมูลการรักษาพยาบาล แก่โรงพยาบาลอื่นที่ต้องการข้อมูล
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ปริมาณงาน

ปีงบประมาณ     2552     จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน                      49011               เวชระเบียน

ปีงบประมาณ     2553     จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน                      48549               เวชระเบียน

ปีงบประมาณ     2554     จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน                      48016               เวชระเบียน

ปีงบประมาณ     2555     จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน                      45706               เวชระเบียน

ปีงบประมาณ2556 (ต.ค.55 – พ.ค. 56)จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน     30816               เวชระเบียน

งานเวชระเบียนผู้ป่วยใน

เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000