วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลฯ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลฯ

Created: Wednesday, 26 June 2013 Published: Wednesday, 26 June 2013

มูลนิธิพระครูอุย  ภู่บัว

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว

2. เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

3. เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

มูลนิธิสวรรค์ประชารักษ์

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ให้การส่งเสริมการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

2. ให้การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือ ภัยพิบัติ

3. ให้การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ หรือครอบครัวของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลของเจ้าหน้าที่เสียชีวิต

มูลนิธิจำเนียร - สวาสดิ์

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ให้การบำรุงกิจการของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

2. ให้การสนับสนุน อนุเคราะห์แก่ พระภิกษุสามเณรที่อาพาธ และคนไข้อนาถา

3. ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาลที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์

4. ให้การสนับสนุนในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

มูลนิธิทวน - เพ็ญจิต  ดิศวนนท์

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ให้การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่คนชรา ผู้ยากไร้ ที่มาพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

    กรณีเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และกรณีเจ็บป่วยเนื่องจากภัยพิบัติ

    ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

มูลนิธิฉลาด  ศิริภาพ

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และผู้พิการ ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

มูลนิธิเต็กอี่ - ซู่เจ็ง  แซ่ซิ้ม (สีมาขจร)

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ให้เป็นทุนการศึกษา วิจัย ของแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

2. ให้เป็นทุนการประชุมวิชาการ ศึกษาดูงาน และศึกษาต่อในต่างประเทศของแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

3. ให้เป็นสวัสดิการของแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000