หมายเลขโทรศัพท์

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

หมายเลขโทรศัพท์

Created: Friday, 10 May 2013 Published: Friday, 10 May 2013

telephone

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000