สปร. รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

สปร. รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

Created: Friday, 08 April 2016 Published: Friday, 08 April 2016

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.สวรรค์ประชารักษ์ วันที่ 1 เมษายน 2559

2016 04 01 1

2016 04 01 2

2016 04 01 3

2016 04 01 4

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000