โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2560

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2560

Created: Tuesday, 06 June 2017 Published: Tuesday, 06 June 2017

 

คู่มือโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับรองผู้อำนวยการ รพศ./รพท. ประจำปี 2560 

 

ไฟล์นำเสนอ ของ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (นายแพทย์โชติ ภาวศุทธิกุล)

ไฟล์นำเสนอ ของ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (นายแพทย์อภิชาต  วิสิทธิ์วงษ์)

ไฟล์นำเสนอ ของ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล (ดร.สุพัตรา อยู่สุข)

ฟล์นำเสนอ ของ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (นายสุชาติ  อรรณพไกรสร)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000