ประชุมวิชาการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประชุมวิชาการ

Title Created Date
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ 11 September 2017
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี 2560 27 June 2017
ประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2560 20 June 2017
โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปี 2560 06 June 2017
ประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสี 18 May 2017
ประชุมสัมมนาพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการระหว่างกรมการแพทย์กับ เขตสุขภาพที่ 3 26 April 2017
ขอเชิญผู้สนใจเข้าประชุมวิชาการ อายุรศาสตร์ สวรรค์ประชารักษ์ ครั้งที่ 16 21 March 2017
โครงการ EKG ปี 2560 23 December 2016
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล 27 September 2016
ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ครั้งที่ 15 (CPIRD 2016) 28 May 2016
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000