การคัดกรองผู้ป่วยหน้าหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโดยผู้รับบริการมีส่วนร่วม

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

การคัดกรองผู้ป่วยหน้าหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโดยผู้รับบริการมีส่วนร่วม

Created: Monday, 03 April 2017 Published: Monday, 03 April 2017

ชื่อโครงการ  การคัดกรองผู้ป่วยหน้าหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินโดยผู้รับบริการมีส่วนร่วม

 

หลักการและเหตุผล  

                   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล และกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดการอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลจบใหม่ ทั้งนี้มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่พยาบาลจบใหม่ ได้มีความรู้ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพและสามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

               1.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษารวดเร็วตามภาวะเร่งด่วน

2. เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยกผู้ป่วยได้ถูกต้องตามมาตรฐาน

3.ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ

4.ลดการร้องเรียนจากผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมาย  

                    ผู้รับบริการที่มารับบริการที่หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

S 925749

S 925746

S 925751

S 933890

S 933891

S 933920

โดยทีมงานสารสนเทศ หน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000