ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่่ 14 ก.ย. 60

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่่ 14 ก.ย. 60

Created: Thursday, 14 September 2017 Published: Thursday, 14 September 2017
ประกาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
 
  ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์
  (นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
  จังหวัดนครสวรรค์
   
 
 
เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑. ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ๑๐๔,๔๒๖,๕๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๐
๒. ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๐
๓. อาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ ๑ หลัง ๑๖๐,๒๗๐,๖๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๐
๔. อาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๗,๔๙๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ๕๘๑,๕๓๕,๓๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๐
 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000