ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE (27.11.21.19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE (27.11.21.19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Created: Monday, 11 September 2017 Published: Monday, 11 September 2017
( สำเนา )
ประกาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE (๒๗.๑๑.๒๑.๑๙ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟ LED TUBE (๒๗.๑๑.๒๑.๑๙ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

          เนื่องจาก เนื่องจากมีผู้มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 

          โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
 
 

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ชูเกียรติ เกตุชรา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000