้เครื่องเอกซเรย์แบบซีอาร์มชนิดเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 KW ่จำนวน 1 เครื่อง

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000