ประกวดราคา (พัสดุ)

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกวดราคา (พัสดุ)

Title Author Hits
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ Written by patsadu 4
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศระหว่างนครสวรรค์และกรุงเทพฯมหานคร Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 2
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศระหว่างนครสวรรค์และกรุงเทพฯมหานคร Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 3
ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะในร่างกายด้วยสนามแม่เหล็ก Written by patsadu 7
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu 10
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง Written by patsadu 18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๗,๔๙๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by patsadu 45
ยกเลิกประกว่ดราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 35
. Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 19
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 Written by patsadu 32
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรังสีและผ่าตัด เป็นอาคาร คสล.๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๗,๔๙๙ ตารางเมตร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by จ้างเหมารถตู้สะพานดำ 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก เป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๘๑๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน Written by . 69
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Written by . 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารศูนย์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตรม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by . 60
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อสูบน้ำเสีย รองรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ อาคารรังสีผ่าตัดและอาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Written by patsadu 54
Display # 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000