สถานที่ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

สถานที่ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

Created: Friday, 21 June 2013 Published: Friday, 21 June 2013

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอข้อวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่

1. ทางไปรษณีย์

     ส่งถึง    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

                43  ถ.อรรถกวี   อ.เมือง    จ.นครสวรรค์   60000

2. โทรศัพท์      งานคลังยา  -  056219814 / โทรสาร 056219819

                       งานธุรการเภสัชกรรม  -  056219841 / โทรสาร  219843

 

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000