สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

1. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดระดับฮอร์โมนหาปริมาณ FREE PROTATIC SPECIFIC ANTIGEN จำนวน 14 PACK

2. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดระดับฮอร์โมน POSTATE SPECIFIC ANTIGEN จำนวน 14 PACK

3. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดระดับฮอร์โมนหาปริมาณ CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN จำนวน 10 PACK

ประกาศลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ-เอกสารสอบราคา-ตารางราคากลาง)