สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

Created: Monday, 15 June 2015 Published: Monday, 15 June 2015

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

1. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดระดับฮอร์โมนหาปริมาณ FREE PROTATIC SPECIFIC ANTIGEN จำนวน 14 PACK

2. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดระดับฮอร์โมน POSTATE SPECIFIC ANTIGEN จำนวน 14 PACK

3. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดระดับฮอร์โมนหาปริมาณ CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN จำนวน 10 PACK

ประกาศลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ-เอกสารสอบราคา-ตารางราคากลาง)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000