สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

Created: Monday, 11 May 2015 Published: Monday, 11 May 2015

สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

1. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดระดับฮอร์โมนหาปริมาณ FREE TRIODOTHYRONINE        66 PACK
2. น้ำยาสำเร็จรูปตรวจวัดระดับฮอร์โมนหาปริมาณ FREE THYROXINE        66 PACK

ประกาศลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ประกาศ/เอกสารสอบราคา/ตารางราคากลาง)

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000