ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด

Created: Tuesday, 07 February 2017 Published: Tuesday, 07 February 2017
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เรื่อง สอบราคาซื้อแผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด (๔๑.๑๑.๖๑.๐๖ ) ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด (41.11.61.06 )  บริษัท วีนัสโลจิสติกส์ จำกัด ๑,๑๐๔,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ชูเกียรติ เกตุชรา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000