ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD๔

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศสอบราคาซื้อน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD๔

Created: Wednesday, 16 March 2016 Published: Wednesday, 16 March 2016
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD๔
 
             โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ ตามรายการ ดังนี้
                  น้ำยาตรวจเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน ๗,๗๐๐   Test

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรง พยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้

                    ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ จ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spr.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๙๒๑๙๘๙๖ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย ชูเกียรติ เกตุชรา)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
 โดย นาย ชูเกียรติ เกตุชรา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เอกสารสอบราคา เลขที่ 24/2559  ตารางราคากลาง ปปช.

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000