ประกาศจำหน่ายบ้านพักผู้อำนวยกการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 หลัง

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประกาศจำหน่ายบ้านพักผู้อำนวยกการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 หลัง

Created: Tuesday, 22 March 2016 Published: Tuesday, 22 March 2016

ครฑM

ระกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง   จำหน่ายพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

………………………………………..

                 ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลเหมาด้วยวาจา จำนวน 1 รายการ ดังนี้

                 1. บ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 หลัง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

                 1. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคาร 6 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในวันที่  31 มีนาคม 2559 โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ลงทะเบียนในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุจะทำการขายทอดตลาดในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

                 2. เงื่อนไขการขายทอดตลาด

   2.1 คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ได้กำหนดราคาขั้นต่ำไว้ในราคา  50,000 บาท    (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการขายทอดตลาด จะดำเนินการโดยวิธีประมูลเหมาด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดนั้นกระทำโดยคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ

   2.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ในวันลงทะเบียน ดังนี้

                            2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำบัตรประชาชนมาแสดง

                            2.2.2 กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง

         2.2.3 กรณีผู้เข้าร่วมประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดง

2.3 ผู้เข้าร่วมประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ และถือว่าทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยครบถ้วน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายในทรัพย์สินที่นำออกประมูลขายในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.4 ผู้ที่ชนะการประมูลต้องเป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้กำหนดไว้

2.5 ผู้ประมูลราคาได้จะต้องนำเงินสดมาชำระให้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตามจำนวนที่ประมูลได้ในวันประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ และส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จะริบเงินที่วางไว้แล้วประมูลขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

2.6 ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ โดยใช้ยานพาหนะและแรงงานของผู้ประมูลได้ทั้งสิ้น ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน         หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นได้

2.7 การเคลื่อนย้ายพัสดุออกจากบริเวณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

2.8 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุไม่รับราคาสูงสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกขายในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้สุดแล้วจะพิจารณา หากปรากฏว่าผู้ประมูลสมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

2.9 โดยประกาศฉบับนี้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

                 3. กำหนดการพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาด

         หากผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ประสงค์จะดูสภาพพัสดุที่ประมูลขายทอดตลาด ให้มาพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.

                   ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคารสนับสนุน ชั้น 9 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หรือที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ www.spr.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-219896 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000