จำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

จำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม

Created: Wednesday, 19 June 2013 Published: Wednesday, 19 June 2013

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง   จำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม

ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

………………………………………..

               ด้วยจังหวัดนครสวรรค์  จะดำเนินการจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม        ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   โดยจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการขายทอดตลาดด้วย   วิธีประมูลเหมา          ด้วยวาจา   ในวันที่  28  พฤษภาคม  2555   ตั้งแต่เวลา   10.00 น.  เป็นต้นไป  โดยกำหนดราคาขั้นต่ำ

ไว้ที่ 118.- บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดบาทถ้วน)  ผู้ประมูลได้ต้องนำเงินมาชำระในวันที่ประมูลได้ด้วย

               ผู้ใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลในครั้งนี้   ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายพัสดุ         และบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25  พฤษภาคม 2555 

สั่ง   ณ   วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

(นายศักดิ์ชัย  นิลวัชรารัง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

                                ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000