ยกเลิกการจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ยกเลิกการจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม

Created: Wednesday, 19 June 2013 Published: Wednesday, 19 June 2013

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง   ยกเลิกการจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม

ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

………………………………………..

                   ตามประกาศจังหวัดนครสวรรค์  ลงวันที่  4  เมษายน  2555  จังหวัดนครสวรรค์  ได้ประกาศจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์พร้อมซองจากการถูกน้ำท่วม  ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  คณะกรรมการได้กำหนดราคาขั้นต่ำ  กิโลกรัมละ  120.-  บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) นั้น

                 เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา  จำนวน  47  ราย  ไม่เข้าร่วมการประมูล  โดยแจ้งว่าราคาขั้นต่ำเป็นราคาที่สูงเกินไป  คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงมีมติยกเลิกการจำหน่ายฟิล์มเอ็กซเรย์ในครั้งนี้

         

                 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง   ณ   วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555

(นายศักดิ์ชัย  นิลวัชรารัง) 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000