ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันเวลาและสถานที่สอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000