ระบบสมาชิก

ประกาศล่าสุด

ประกาศจำหน่ายบ้านพักผู้อำนวยกการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 หลัง

ครฑM

ระกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง   จำหน่ายพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

………………………………………..

                 ด้วยจังหวัดนครสวรรค์ มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลเหมาด้วยวาจา จำนวน 1 รายการ ดังนี้

                 1. บ้านพักผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 1 หลัง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

                 1. กำหนด วัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จะดำเนินการขายทอดตลาด ณ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 9 อาคาร 6 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในวันที่  31 มีนาคม 2559 โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ลงทะเบียนในเวลา 09.00 น. – 10.00 น. และคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุจะทำการขายทอดตลาดในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

                 2. เงื่อนไขการขายทอดตลาด

   2.1 คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ได้กำหนดราคาขั้นต่ำไว้ในราคา  50,000 บาท    (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการขายทอดตลาด จะดำเนินการโดยวิธีประมูลเหมาด้วยวาจา การตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้และราคาในการขายทอดตลาดนั้นกระทำโดยคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ

   2.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้องของเอกสารมาแสดงแก่คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ในวันลงทะเบียน ดังนี้

                            2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา ให้นำบัตรประชาชนมาแสดง

                            2.2.2 กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง

         2.2.3 กรณีผู้เข้าร่วมประมูลกระทำการในนามบุคคลอื่นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดง

2.3 ผู้เข้าร่วมประมูลต้องตรวจสอบรายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ และถือว่าทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยครบถ้วน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายในทรัพย์สินที่นำออกประมูลขายในครั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

2.4 ผู้ที่ชนะการประมูลต้องเป็นผู้เสนอราคาประมูลสูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำ ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้กำหนดไว้

2.5 ผู้ประมูลราคาได้จะต้องนำเงินสดมาชำระให้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตามจำนวนที่ประมูลได้ในวันประมูลหลังจากเสร็จสิ้นการประมูล หากผู้ประมูลได้ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของราคาที่ประมูลได้ และส่วนที่เหลือต้องชำระให้ครบภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จะริบเงินที่วางไว้แล้วประมูลขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

2.6 ผู้ประมูลได้จะต้องขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ โดยใช้ยานพาหนะและแรงงานของผู้ประมูลได้ทั้งสิ้น ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน         หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นได้

2.7 การเคลื่อนย้ายพัสดุออกจากบริเวณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น

2.8 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์   ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายพัสดุไม่รับราคาสูงสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกขายในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ก็ได้สุดแล้วจะพิจารณา หากปรากฏว่าผู้ประมูลสมยอมในการเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเป็นเด็ดขาด ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

2.9 โดยประกาศฉบับนี้ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

                 3. กำหนดการพิจารณาดูสภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาด

         หากผู้สนใจเข้าร่วมประมูล ประสงค์จะดูสภาพพัสดุที่ประมูลขายทอดตลาด ให้มาพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.

                   ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคารสนับสนุน ชั้น 9 กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ หรือที่เว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ www.spr.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 056-219896 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์

(นายณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

Facebook โรงพยาลสวรรค์ประชารักษ์

สถิติการเข้าชม

3395099
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1661
3346
1661
3358776
126051
175910
3395099

Your IP: 107.23.176.162
2019-02-24 11:01

ลิงค์ภายใน

ลิงค์ภายนอก

ban10 ban1.jpg ban2.jpg ban4.jpg ban5.jpg ban3.jpg ban6.jpg ban7.jpg
© Copyright 2019 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์. All Rights Reserved.