โศกนาฏกรรมจากยุงลาย

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

โศกนาฏกรรมจากยุงลาย

Created: Tuesday, 18 June 2013 Published: Tuesday, 18 June 2013

ขอเรียกว่าโศกนาฏกรรมจากยุงลาย

ไข้เลือดออก โรคที่มียุงลายเป็นพาหะมีสถานการณ์การระบาดทางคลินิกในช่วง พฤษภาคม - สิงหาคม ของ ทุกปี  ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัวปีละหลายๆครอบครัว มีความเชื่อกันว่ายุงลายทำให้โรคระบาดมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมโลก เช่น ภาวะโรคร้อน ฤดูกาล ภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง สับสน หากหยุดยั้งไม่ได้ การเจ็บป่วยโรคนี้ในปีนี้อาจเป็นถึง เกือบ 2 เท่า คนตายอาจต้องมากตามไปด้วย แปลว่า ต้องมีครอบครัวผู้ได้รับความเสียใจมากขึ้น จากพฤติกรรมของยุง และสิ่งแวดล้อม    ที่น่าสังเกตคือวงรอบความรุนแรง คล้ายเป็น 4 ปีครั้ง เพราะการนำโรคจาก "ยุงลาย" อย่างที่ทุกท่านทราบดี  

ยุงลายนั้นทำให้เกิดโศกนาฏกรรม ในอย่างน้อย 2 ระดับคือ

1.  ระดับครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุตรหลาน ปีนี้คาดว่าลูกหลานน่ารักของท่าน อาจกว่าร้อยคนต้องถูกส่งไปสังเวยโศกนาฏกรรมนี้ ขณะที่อีกกว่า 6 หมื่นคนต้องเจ็บป่วย หยุดงานไปจนถึงนอนโรงพยาบาล ขาดรายได้ ขาดเรียน ขาดงาน ตีมูลค่าความเสียหายไม่ได้ ผู้ที่สูญเสียที่มิได้เตรียมใจย่อมเป็นทุกข์

2.  ระดับรัฐ ต้องเสียค่ารักษาจากงบประมาณของรัฐ อีกหลายสิบล้านบาท เพิ่มภาระงาน โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอ พยาบาล

การเสียชีวิตของบุตรหลาน ที่เกิดจากยุงลายที่เป็นฆาตกรหลักที่อาจยังลอยนวล โดยที่สังคมและชุมชนรอบๆ ตัวผู้ป่วยอาจยังไม่เคย หรือละเลยในการกำจัดยุงลายฆาตกรตัวร้ายตัวนี้

ถึงเวลาที่ทุกบ้านทุกท่านต้องช่วยกันกำจัดแห่งเพาะพันธ์ยุงลายภายในบริเวณบ้านท่านอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้วยการปกปิดภาชนะในน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงไปวางไข่ หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะขังน้ำทุกๆ 7 วัน ปล่อยปลาลงในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือเลี้ยงปลาหางนกยูงในอ่างหรือกระถางบัว การป้องกันนี้สำคัญมาก เพราะโศกนากกรรมจากยุงลายอาจมาถึงตัวท่านและครอบครัวได้เช่นเดียวกับครอบครัวที่เป็นข่าวมาแล้ว

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000