ประวัติโรงพยาบาล

y1  y2  y3  y4   y5   y6   y7

ประวัติโรงพยาบาล

Created: Friday, 10 May 2013 Published: Friday, 10 May 2013

banner spr

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

 

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนอรรถกวี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนอารักษ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ถนนมาตุลี

 

เนื้อที่

บริเวณโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 14 ไร่ 3 งาน 32.7 ตารางวา
บริเวณบ้านพักด้านหน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา
บริเวณบ้านพักริมน้ำเจ้าพระยา 13 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา
รวมเนื้อที่ของโรงพยาบาลทั้งหมด 32 ไร่ 1 งาน 48.7 ตารางวา

 

ประวัติโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 

พ.ศ. 2474

เป็นสุขศาลาของสุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์รับผู้ป่วยได้ 25 เตียง

 

พ.ศ. 2478

ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเทศบาล

เมืองนครสวรรค์ 30 กันยายน 2493 กระทรวงสาธารณสุข ขอรับโอนกิจการโรงพยาบาลเทศบาลใน

ส่วนภูมิภาค จากกระทรวงมหาดไทย ให้กรมการแพทย์ดำเนินการ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเมือง

นครสวรรค์ รับผู้ป่วยได้ 175 เตียง

 

พ.ศ. 2508

ได้รับงบประมาณก่อสร้างใหม่ในที่เดิมขนาด 6 ชั้น 300 เตียง วงเงิน

12,136,000.00 บาท ประชาชนบริจาคเพิ่มเป็น 7 ชั้น สำหรับภิกษุสงฆ์ และซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นเงิน

8,488,031.90 บาท รับคนไข้ได้ 400 เตียง สร้างเสร็จ พ.ศ. 2512

 

พ.ศ. 2513

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบ

พิธีเปิดเมื่อ วันที่ 20 มิถุนายน และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์”

 

พ.ศ. 2522

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น 1 หลัง เป็นเงิน 23,600,000.00

บาท สร้างเสร็จ พ.ศ. 2525

 

พ.ศ. 2535

ได้ขยายห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารกายภาพบำบัดและพัสดุรวมเนื้อที่

450 ตรม. และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น (ตึก 4) เนื้อที่ 5,100 ตรม. เป็นเงิน

50,000,000 บาท แล้วเสร็จ พ.ศ. 2537

 
 

ปัจจุบันมีเนื้อที่ใช้สอยทั้งสิ้น 25,770 ตรม. เฉลี่ยเป็นพื้นที่ใช้สอย 38.5 ตรม. เตียงรวมทั้งหมด

653 เตียง พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารสนับสนุนบริการและจอดรถ 13 ชั้น จำนวน 1 หลัง

เป็นเงิน 165,049,200 บาท เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2544 แล้วเสร็จ พ.ศ. 2548

 

 spr oldspr new

 

เพลงมาร์ช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ประพันธ์ คำร้องทำนอง โดย ดร.สมควร กวียะ

 

สวรรค์ประชารักษ์มีศักดิ์ศรี

นามนี้คือ นามพระราชทาน

ให้มีใจรัก และสมัครสมาน

ร่วมบริการ สุขภาพประชา

เลือดสีชมพูมีความเข็มแข็ง

หลั่งไหลรวมแรงดังเจ้าพระยา

ช่วยพยาบาลและพิทักษ์รักษา

ด้วยปรารถนายึดในจรรยาบรรณ

ตั้งใจทำงาน สนองพระทัย

รับใช้ประชานครสวรรค์

ยากดีมีจน ไม่มีชนชั้น

น้ำใจแบ่งปันให้คนทุกคน

สวรรค์ประชารักษ์ มีชื่อเสียง

ประสานสำเนียงไปทั่วสกล

*** อโรคยา พุทธภาษิตตน

สร้างเป็นกุศล ทุกทุกคนไชโย *** (ซ้ำ)

 

############################

111     intranet     222     333 444     555     666     777     888     999     000